Vi behöver hjälpas åt att hålla vägsäkerhet.

Hällevadsholm

Det finns många vägar att hålla ordning på och vi uppskattar invånarnas hjälp. Ser ni något som behöver åtgärdas eller har ni en idé på förbättring så är ni alltid välkomna att framföra detta. Vi vill samtidigt be er respektera de regler och lagar som finns och be er alla att bidra till att skapa en god grannsämja i vårt område.

Har ni frågor om er fastighetsgräns rekommenderar vi kontakt med lantmäteriet för att få aktuella uppgifter.

Nedan visas bilder med beskrivning hur träd, häck och staket skall hållas så pass låga att de ej skymmer sikt i korsning. Det är för allas säkerhet, så vänligen se över era häckar, buskar och träd. 

Observera att det är fastighetsägarens skyldighet att följa detta.  

Mer information finns på Kommunens hemsida. Samt i Allmänna lokala ordningsföreskrifter för Munkedals kommun Dnr KS 2012-98 : " Växtlighet utmed fastighet 

19 § Innehavare av fastighet skall förhindra ut- och uppväxande växtlighet vid tomtgräns såsom buskar, häckar och träd. Om inget annat framgår av följande skrivningar skall fri höjd för växtlighet vara 2,5 meter över gångbana, 3,2 meter över cykelbana och 4,6 meter över körbana. Växtligheten får inte inkräkta på gång- eller vägbredd. På tomt, med egen utfart mot gata, får höjd på växtligheten högst vara 0,8 meter över körbanan på en sträcka av 2,5 meter på vardera sidan om utfarten och åt vardera hållet utmed fastighetens gräns. På hörntomt, vid gata eller cykelbana, får höjd på växtligheten vara högst 0,8 meter räknat från körbanornas närmaste kant och skärningspunkt och 10 meter åt vardera hållet. "

Nedan finns en bild på kartan där de gråmarkerade vägarna är de som Vägföreningen hanterar. Det finns även några vägar som inte markerats med grått som ändå ingår, har du frågor om din väg så kontakta oss.